De Dienst Voorafgaande beslissingen bevestigt de rechtspraak omtrent de fiscale aftrekbaarheid van een cochleair implantaat

Medische kosten worden over het algemeen niet beschouwd als fiscaal aftrekbare beroepskosten omdat ze doorgaans privé zijn.

Hoe zit het dan met de aftrek als beroepskosten van een bril of lenzen die onmisbaar zijn om een beroep uit te kunnen oefenen?

Hoe staat de rechtspraak hier tegenover?

We moeten hier een beslissing zien uit te halen. Een advocaat met een gehoorprobleem had een ooroperatie ondergaan waarbij een cochleair implantaat werd ingebracht. Zijn beroepsvennootschap vroeg de aftrek van de kosten van deze heelkundige ingreep als beroepskosten. In een arrest van 11 september 2012 stond het hof van beroep van Antwerpen de aftrek gedeeltelijk toe. Een verhouding van 50/50 privé-professioneel werd in dit geval redelijk geacht.

Voorafbetaalde kosten

Een andere nieuwigheid die werd ingevoerd door de wet betreffende de hervorming van de vennootschapsbelastingen van 25.12.2017: de voorafbetaalde kosten zullen niet meer in een keer aftrekbaar zijn, maar slechts verspreid over de looptijd waarop ze betrekking hebben.

Boekhoudkundige gezien was dat al zo. Voor een betrouwbaar beeld van het nettoactief en voor eenvormigheid van het boekhoudkundig resultaat voor het betrokken boekjaar moest men wanneer kosten vooraf werden betaald en betrekking hadden op een periode die volgde op het boekjaar, het deel van de kosten dat betrekking had op de latere jaren in de overlopende rekeningen op het actief van de balans boeken. Deze redenering gold trouwens voor de opbrengsten, waaronder de kapitaalsubsidies.

Afschrijving in vennootschap: radicale wijzigingen vanaf 2020

Wanneer een investeringsgoed in de loop van het jaar wordt gekocht, is een vennootschap die beantwoordt aan de criteria van artikel 15 wetboek van vennootschappen (die men doorgaans kmo noemt) gemachtigd om de afschrijving toe te passen op het eerste volledige jaar en niet au prorata van de periode gedurende de welke het goed aanwezig was in de onderneming.

Voor de overige vennootschappen zal de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte activa voortaan slechts als beroepskosten worden aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de activa zijn verkregen of tot stand werden gebracht.

Dat blijft zo tot 31 december 2019.

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelastingen voorzag de regering compenserende maatregelen voor de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelastingen. We hebben dit al aangekaart in verschillende artikelen, en dit is slechts een begin, want er zijn heel wat van die compensatiemaatregelen.

Compenserende maatregelen van de hervorming in de vennootschapsbelastingen: het mes in de notionele interestaftrek

De regering en in het bijzonder de minister van financiën hadden ons al gewaarschuwd: er komt een grote hervorming van de vennootschapsbelastingen aan voor een verlaging van de aanslagtarieven.

Alleen zou deze hervorming gepaard gaan met compenserende maatregelen bedoeld om de neutraliteit van de begroting te vrijwaren.

We schreven het eerder al: de staat zal er niets bij verliezen, sommige vennootschappen zullen erbij winnen en heel wat andere zullen nog zwaarder worden belast dan voordien.

Een van de compenserende maatregelen is de vermindering van de aftrek voor risicokapitaal.

Deze aftrek die bedoeld was om de herkapitalisatie van ondernemingen te begunstigen is heel wat Belgische ondernemingen ten goede gekomen, zelfs kmo's die erdoor een flink lagere fiscale rekening hadden.

Bent u klaar voor de komst van de GDPR?

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (hierna GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegegevensbescherming, in heel Europa en dus ook in België in werking.

Deze regelgeving is ook voor werkgevers belangrijk, omdat een groot deel van de gegevens die men over zijn werknemers verwerkt onder de definitie van persoonsgegevens, en dus onder de GDPR, vallen (lees ons artikel hierover).

Doel GDPR

De GDPR harmoniseert het versnipperd landschap inzake de bescherming van persoonsgegevens in Europa en probeert een antwoord te bieden aan de huidige digitale evoluties door:

  • de verplichtingen van ondernemingen bij het verwerken van persoonsgegevens te verstrengen;
  • de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonsgegevens te versterken en nieuwe rechten in te voeren;
  • controle- en handhavingsmechanismen bij het afdwingen van bescherming van persoonsgegevens te versterken.

Hervorming vennootschapsbelasting is een feit

Met de publicatie van de Wet van 25 december 2017[1] is de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting officieel. De belangrijkste doelstellingen van deze hervorming zijn een verlaging van de belastingdruk en een vereenvoudiging van het huidige systeem dat bovendien KMO- vriendelijker is.

Nood aan vernieuwing

Een hervorming van de vennootschapsbelasting drong zich op om onze economie te stimuleren en de competitiviteit van Belgische bedrijven te verhogen. Met haar weinig coherente regelgeving, nominaal hoog tarief en tal van incentives (waar vnl. KMO’s hun weg niet in vonden) hinkte België immers achterop in vergelijking met de buurlanden.

De uitvoering van deze hervorming zal gerealiseerd worden via een algemene tariefdaling, aangevuld met een reeks bijkomende en compenserende maatregelen (we zetten onderstaand de- voor ons- belangrijkste op een rij). Op die manier zal, na de taxshift in de personenbelasting, nu dus ook een ware lastenverschuiving binnen de contouren van de vennootschapsbelasting worden uitgewerkt.

Valt de toekenning van een VAA onder beroepskosten?

Volgens de belastingadministratie moet "wanneer het voordeel geheel of gedeeltelijk een vermindering van de beroepskosten van de begunstigde tot gevolg heeft, het bedrag van dat voordeel integraal aan het bruto-inkomen worden toegevoegd. In de mate dat het voordeel evenwel betrekking heeft op uitgaven die, waren ze door de genieter van het voordeel zelf gedaan, de aard van beroepskosten zouden gehad hebben, mag het ermede overeenstemmende bedrag onder de beroepskosten van de genieter worden opgenomen." (art. 36/19 comIB).

Wat is de draagwijdte van die uitzondering?

We geven een voorbeeld. een vennootschap betaalt haar zaakvoerder een voor ambtenaren toegestane forfaitaire kilometervergoeding (0,3460 €/km). De zaakvoerder gebruikt zijn eigen voertuig om verplaatsingen voor rekening van zijn vennootschap te doen. De vergoeding is belastbaar, maar aangezien de administratie de forfaitaire kilometervergoeding toestaat als beroepsuitgaven, gaat het om een nuloperatie en wordt de zaakvoerder er niet op belast. Uiteraard kan hij evenmin de gebruikskosten van zijn privévoertuig aftrekken.

Hervorming van het ondernemingsrecht

Het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht werd op 7 december 2017 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neergelegd.

 

Dit ontwerp bevat drie richtsnoeren:

- de ontmanteling van het handelswetboek

Dat wetboek dateert van heel erg lang geleden en is obsoleet geworden in de huidige economische wereld. Het zal dus worden afgeschaft en na vernieuwing in het wetboek van economisch recht worden opgenomen.

- invoering van het begrip van onderneming

Iedere handelaar of beoefenaar van een vrij beroep zal worden beschouwd als een onderneming. Dat veronderstelt een verplichte inschrijving bij de KBO en de verplichting om een boekhouding bij te houden.

Pensioen - Betalen om uw studiejaren te regulariseren. Een goed plan?

Er werd al maanden over gesproken. De wet die de regels over de regularisatie van de studiejaren hervormt, is uiteindelijk verschenen in het Belgisch Staatblad[1] en is op 1 december 2017 in werking getreden.

De wet streeft voornamelijk naar een harmonisering van de reglementering voor de 3 stelsels: ambtenaren, zelfstandigen en loontrekkenden. Hierna staan we stil bij het stelsel van de loontrekkenden en van de contractuelen uit de overheidssector[2].

Opgelet! De regularisatie van de studiejaren heeft alleen tot gevolg dat het pensioenbedrag eventueel stijgt. Ze heeft geen invloed op de loopbaanduur (element dat nuttig is om uit te maken of men eventueel met (vervroegd) pensioen kan gaan).

1 december 2017 en 1 december 2018, twee sleuteldata...

De nieuwe regeling is van toepassing op elke aanvraag die vanaf 1 december 2017 wordt ingediend voor een pensioen dat ten vroegste op 1 december 2018 ingaat.

De notie randapparatuur in het kader van het project privé-pc

De administratie ontvangt geregeld vragen omtrent het begrip randapparatuur in het kader van het project 'privé-pc'. Hierbij wordt voor allerlei apparaten, die voor bepaalde functionaliteiten op een pc kunnen worden aangesloten, gevraagd of deze als randapparatuur worden beschouwd.

Gelet op de technologische vooruitgang kunnen inmiddels heel wat apparaten met een pc worden verbonden om 'optimaal te kunnen functioneren', zodat dergelijke vragen steeds verder kunnen gaan (bijvoorbeeld een smartwatch, smart TV, e-thermostaten, slimme rookdetectoren, een thuisnetwerk, enz.).

Het doel van de wetgever was evenwel om door middel van het project 'privé-pc' het privaat pc-bezit te verhogen en dit meer bepaald bij een categorie van werknemers met een laag inkomen en hun gezinnen, voor wie de aanschaf van een pc vanuit financieel oogpunt moeilijk haalbaar is.

Brochure Sociale Zekerheid: editie 2017

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid!

De nieuwe versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.

Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en bijstand? Wat zijn de bedragen ervan? Hoe groot is het budget?

De nieuwe editie helpt je om de werking van ons solidariteitssysteem beter te begrijpen. Het is een praktisch document voor geInteresseerde burgers, studenten en specialisten.

Deze brochure verklaart je in duidelijke taal alles wat je moet weten over onze Belgische sociale zekerheid.