Vergoedingen voor federale ambtenaren vanaf 01.01.2017 en ernstige fiscale normen

In het Staatsblad van 19.07.2017 verscheen een kb van 13.07.2017 dat de toewijzingen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt vastlegt.

De administratie staat toe dat wanneer een belastingplichtige een beroep doet op forfaits voor het bepalen van zijn beroepskosten en de vergoedingen die hij zijn personeel of bestuurders voor de behoeften van de dienst toekent dat de bedragen die de FOD vastlegt voor de onkostenvergoedingen van zijn ambtenaren een serieuze norm is die behoudens uitzonderlijke gevallen nooit in vraag wordt gesteld.

De minister aan het hoofd van de openbare diensten wilde de verschillende koninklijke en ministeriele besluiten met betrekking tot toewijzingen en vergoedingen aan ambtenaren of een aantal categorieën daarvan in een enkel koninklijk besluit gieten dat alle bepalingen inzake toelagen en vergoedingen bijeen brengt.

We zullen hier vooral aandacht besteden aan verplaatsings- en verblijfsvergoedingen (dienstreizen) en aan telewerken.

Beginselen

Fris je loopbaangeheugen op dankzij mycareer.be

Op 29 augustus is de nieuwe onlinedienst mycareer.be van start gegaan. Die geeft je een volledig overzicht van je loopbaan.

Mycareer.be is jouw persoonlijke online loopbaanoverzicht.

Je vindt er al je vroegere en huidige jobs (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en je periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld werkloosheid).

Daarnaast toont mycareer.be het loon dat je hebt verdiend en het aantal dagen dat je hebt gewerkt.

 

Waarvoor gebruik je het?

  • Om je anciënniteit aan te tonen voor een werkgever,
  • om te kunnen inschatten of je in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen (bijvoorbeeld tijdskrediet),
    als geheugensteuntje bij het opstellen van je cv,
  • om na te kijken hoeveel je vroeger verdiende,
  • enin alle andere mogelijke situaties waarin je objectieve gegevens over je loopbaan nodig hebt.

Je kunt de gegevens uit mycareer.be heel eenvoudig naar een pdf-bestand exporteren.

Lees verder? Click hier.

BTW op de bouw van gebouwen bestemd voor verhuur: verandering vanaf 1 januari 2018

Wanneer een btw-plichtige een gebouw optrekt dat bestemd is voor verhuur kan hij de btw op de bouwkosten niet aftrekken.

De btw maakt dus deel uit van zijn investeringskosten en moet dus logischerwijze terug zijn te vinden in het bedrag van de huur aangezien de btw in de kostprijs is inbegrepen.

Met de nakende Brexit en nu heel wat grote ondernemingen Londen zullen verlaten om zich te vestigen binnen de EU wordt de problematiek van huurkantoren voor België acuut aangezien in de concurrerende landen niet iedereen de aftrek verwerpt van kosten voor de bouw van gebouwen bestemd voor verhuur.

Op dat argument baseerde de minister van Financiën zich om zijn collega's te overtuigen van het belang van de mogelijkheid voor btw-plichtigen die een nieuw gebouw optrekken bestemd voor verhuur om vanaf 1 januari 2018 de btw op de kosten van hun gebouw af te trekken.

De nieuwe fiscale maatregelen van de regering Michel

De regering Michel rondde eind juli haar begroting voor 2018 af. Ze bereikte eindelijk een akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelastingen die volgens haar budgettair neutraal is.

Wat zijn de voornaamste maatregelen?

1. De vermindering van het tarief in de vennootschapsbelasting

Het nominaal tarief van de vennootschapsbelastingen bedraagt momenteel 33 %; maar het bedraagt 24,25 % tot 25.000 euro belastbare winst als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (artikel 215 WIB 92).

Vanaf 2018 zal het tarief op de eerste schijf van 100.000 euro worden verlaagd tot 20 % voor kmo's. Het nominaal tarief zal 29 % bedragen voor 2018 en 2019 en zal vanaf 2020 worden verlaagd tot 25 %.

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens: 4,39

De revalorisatiecoëfficiënt voor het inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018 werd vastgesteld op 4,39[1].

Waarvoor wordt deze coëfficiënt gebruikt?
De coëfficiënt wordt gebruikt om na te gaan of bedrijfsleiders van de eerste categorie (namelijk bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of personen met een gelijksoortige functie) zichzelf geen overdreven huurgelden voor het verhuren van gebouwen aan de eigen onderneming toegekend hebben.

Wat gebeurt er in geval van overschrijding?
Wanneer de ontvangen huurgelden hoger zijn dan de volgende formule: kadastraal inkomen (ongeïndexeerd) x 5/3 x de revalorisatiecoëfficiënt, dan worden de huurgelden als beroepsinkomen geherkwalificeerd.

Zijn fiets laten herstellen, 6 % btw of 21 %?

Fietsen is in. Er is een fiscaal voordeel als men met de fiets naar het werk rijdt, er is een geringe ecologische voetafdruk en het is gezond.

Een fiets moet echter net als een auto onderhouden en hersteld worden. Vandaar dat men ook wel eens een beroep doet op een specialist.

Uit hoofde van rubriek XXXIX, cijfer 1, tabel A in de bijlage bij het kb nr. 20 van 20.07.1970 dat de btw-tarieven vastlegt, is de dienstverlening van fietsherstel onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %. Ook het onderhoud van fietsen valt hieronder.

Men moet echter uitmaken wat een fiets precies inhoudt.

In een circulaire van 14.06.2017 zegt de administratie dat de levering van aparte fietsonderdelen onderhevig is aan het normale btw-tarief dat momenteel 21 % bedraagt.

Successierechten in het Waals gewest voor de overdracht van een onderneming: een uitzonderlijk geschenk

Wanneer een aandeelhouder of vennoot van een familiale onderneming onverwachts overlijdt, is het voor zijn erfgenamen beter dat de overledene gedomicilieerd is in het Waals gewest.

Was hij immers gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, dan zouden zijn erfgenamen geen recht hebben op een vrijstelling of vermindering van successierechten. De waarde van de onderneming maakt dus deel uit van de belastbare grondslag van de successierechten, maar ze verhoogt bovendien het tarief in de successierechten op de andere door de overledene nagelaten goederen.

Als deze laatste gedomicilieerd is in het Vlaams gewest zouden zijn erfgenamen 3 % successierechten (in geval van een echtgenoot, partner of verwant in rechte lijn) of 7 % (in de andere gevallen) moeten betalen. Dat volgt uit artikel 2.7.4.2.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Artikel 2.7.4.2.3 geeft aan dat de activiteit gedurende drie jaar na het overlijden moet worden voortgezet om te genieten van de vermindering ten aanzien van het normaal tarief.

De “speed pedelec” binnenkort ook een fiets voor de RSZ en de fiscus

Het gebruik van de fiets voor het woon- werkverkeer wordt de laatste jaren om evidente redenen (para-)fiscaal aangemoedigd. Toch vallen niet alle tweewielers, denken we in het bijzonder aan de speed pedelecs, onder deze definitie.

Daar komt nu verandering in via een wetsontwerp[1] dat het toepassingsgebied van de fiets gevoelig uitbreidt.

Ter herinnering: het parafiscaal gunstregime voor de fiets

Het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, wordt (para)fiscaal aangemoedigd via de fietsvergoeding enerzijds en door een vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever anderzijds.

Sociaal en fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding

Gezamenlijke IB/btw-controles: terugkeer naar de oude formule

De meeste belastingcontroles worden sinds enige tijd gezamenlijk georganiseerd voor de inkomstenbelastingen en de btw.

Op zich is dat een goeie zaak aangezien men slechts een keer wordt gecontroleerd voor dezelfde jaren.

De sanctie kan echter pijnlijk zijn.

De FOD Financiën had hiervoor polyvalente controleurs opgeleid die zowel de inkomstenbelastingen als de btw konden controleren.

Het resultaat lijkt te zijn uitgedraaid op een mislukking aangezien de controleurs zelf aangeven dat de situatie onhoudbaar is. Men kan immers geen specialist zijn in beide domeinen, tenzij men een zware opleiding heeft gevolgd en ervaring in het domein heeft.

Men hoeft geen genie te zijn om erachter te komen in welk domein een controleur zich thuis voelt. Beide belastingen werken compleet anders en de belastingplichtige/btw-plichtige raakt zich er snel van bewust waarover het gemakkelijkst kan worden gediscussieerd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: een gewaarschuwd werkgever…

Op 27 april 2016 werd de Europese Algemene Verordening inzake gegevensbescherming gesloten (hierna GDPR). Deze verordening zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Hierna een korte kennismaking om u als werkgever aan te moedigen alvast enkele stappen te ondernemen om tegen 25 mei 2018 in overeenstemming te zijn met de GDPR.

In België kennen we reeds een strenge privacybescherming waarmee werkgevers rekening moeten houden. De bestaande principes rond privacybescherming en de basisconcepten blijven in de GDPR voornamelijk hetzelfde[1]. De GDPR breidt evenwel ook een aantal rechten en plichten uit en voert enkele belangrijke nieuwe verplichtingen voor de werkgever in!

Het mobiliteitsbudget bijna een feit

De regering bereik een akkoord over het mobiliteitsbudget onder de vorm van “cash for car”. Dit principe houdt in dat de werknemers een eenvoudige keuze hebben tussen het behoud van hun bedrijfswagen of de omruiling ervan voor een vrij te besteden som geld.

Onderstaande tekst is een eerste algemene uitleg over de voornemens van de overheid. Wij wachten op de teksten ter zake voor een meer gedetailleerde uiteenzetting over het mobiliteitsbudget.

Hoe werkt het?
Werknemers die vandaag een bedrijfswagen hebben, zullen deze kunnen omruilen voor een cash bedrag dat bepaald wordt op basis van de waarde van de laatste bedrijfswagen[1].