Heeft uw werknemer recht op een eindejaarspremie?

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving inzake de eindejaarspremie. Welke rechtsbronnen moet u raadplegen om uw verplichtingen correct na te leven?

Geen nationale wetgeving

Het recht op een eindejaarspremie wordt noch door een wet, noch door een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad geregeld, zodat het dus niet voor iedereen geldt. Om te weten of een werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, moet u dus naar de andere rechtsbronnen gaan kijken.

Een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau?

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de CAO vooropgesteld worden.

Wat met de voorwaarde "geen deel meer uit te maken van het gezin" voor de aftrekbaarheid van onderhoudsbijdragen?

Het wettelijk principe is welbekend, de betaalde onderhoudsbijdragen zijn aftrekbaar tegen 80 % als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- ze moeten met een zekere regelmaat worden betaald;

- ze moeten gestort worden in uitvoering van een verplichting die voortkomt uit het burgerlijk wetboek;

- de begunstigde van de onderhoudsbijdrage mag geen deel uitmaken van het gezin van de onderhoudsplichtige;

Het staat niet ter discussie dat de bewijslast dat aan alle voorwaarden is voldaan berust op de belastingplichtige die de aftrek vraagt en de betaling moet in het bijzonder worden gerechtvaardigd door bewijskrachtige stukken.

Maken de studerende kinderen die in op studentenkamer of kot verblijven nog deel uit van het gezin van de onderhoudsplichtige?

In principe wel. Het feit dat ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen op hun kot of slechts sporadisch naar huis komen omdat ze in het buitenland studeren heeft daarop geen invloed.

Kosten van onthaal of publiciteitskosten?

Krachtens artikel 45 §3, 4° btw-wetboek zijn belastingen terzake van kosten van onthaal niet aftrekbaar.

Met betrekking tot de directe belastingen voorziet artikel 53, 8 ° WIB 92, wanneer het om beroepskosten gaat, een aftrekbeperking van 50 % van de beroepsmatig gedane receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, waarbij tegelijkertijd een uitzondering op die beperking (aftrek tegen 100 %) wordt voorzien met betrekking tot de relatiegeschenken met een publicitair karakter.

De grens tussen receptiekosten en publiciteitskosten is altijd zeer flou geweest. Het hoeft niet te verrassen dat er bijzonder veel rechtspraak over het onderwerp bestaat.

Een arrest van het hof van beroep van Luik van 10 januari 2017 laat ons toe om een punt te maken over deze materie waarin we bepaalde belastingplichtigen alle mogelijke dingen zien doen.

Aanvullend pensioen zelfstandigen

De Ministerraad van 06 oktober heeft een wetsontwerp tot uitbreiding van het aanvullend pensioen ten gunste van alle zelfstandigen goedgekeurd.

Vandaag hebben enkel de werknemers en de zelfstandige bedrijfsleiders toegang tot de tweede pensioenpijler, m.a.w. tot de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dat hen toelaat te beschikken over een aanvulling op hun wettelijk pensioen.

De mogelijkheid wordt dus voortaan uitgebreid naar alle zelfstandigen in hoofdberoep (fysieke personen), hetzij 432.500 zelfstandigen – fysieke personen evenals de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Recente beslissingen van de DVB betreffende de auteursrechten

Omdat de regeling van de inkomstenbelastingen uit de overdracht of concessie van auteursrechten bijzonder gunstig is (kwalificatie van afzonderlijk belastbare roerende inkomsten) krijgt de dienst Voorafgaande Beslissingen regelmatig vragen over de toepassing ervan.

De kwestie van de vergoeding voor de overdracht van rechten is het voorwerp van heel wat angsten van de belastingplichtigen.

180 miljoen euro werd aangegeven als auteursrechten (V&A, 2016-207, nr. 54-128, p. 310) voor aanslagjaar 2016.

We pikken er 3 voorafgaande beslissingen uit die alle dateren van 6 juli 2017:

1) Voorafgaande beslissing nr. 2017.299

In voorliggend geval stelden een brandweerman en een politieagent in het kader van hun activiteiten vast dat de politiesiensten eerder toevallig aankwamen op de plek waar iemand een hartaanval kreeg.

Op grond van deze vaststelling wilden ze de slaagkansen van reanimatie in geval van een hartstilstand verhogen door proactief politiepatrouilles naar inventieplaatsen te sturen.

Hoeveel zal het jaar 2018 u kosten?

Het einde van het jaar nadert. Als vooruitziend ondernemer bent u al bezig met de voorbereiding van uw budget 2018. Om u hierbij te helpen, herinneren we u hieronder aan een aantal kosten die een invloed kunnen hebben op dat budget. Het gaat om de gangbare uitgaven voor elke werkgever. We zetten dit jaar ook het opleidingsbudget in de kijker, aangezien de wet Peeters de regels hiervoor op punt heeft gesteld.

Volgende week zullen we dan een artikel wijden aan de weerslag van de regeringsmaatregelen op uw budget.

Opleidingsbudget

Elektrische wagens en het bij de belastingaangifte bij te voegen attest

Krachtens artikel 198bis, 1°, a) WIB 92 zijn de kosten van een wagen die 0 gram CO2 uitstoot voor 120 % aftrekbaar in de vennootschapsbelastingen.

Uitzondering: de brandstofkosten.

Voor een elektrische wagen wordt het heropladen van de accu dus beschouwd als brandstof. Het zal evenwel moeilijk zijn om het aandeel uit te maken van het herladen van de accu van de wagen in het totaal elektriciteitsverbruik van het kantoor of de woning.

Als er daarentegen een apart stopcontact met een aparte teller voor snelladen is voorzien, beschikt de administratie over een manier om de berekening te maken.

Men hoeft geen specifieke bijlage bij de belastingaangifte te voegen wanneer men een 100 % elektrische wagen gebruikt waarvan de kosten voor 120 % kunnen worden afgetrokken.

Vergoedingen voor federale ambtenaren vanaf 01.01.2017 en ernstige fiscale normen

In het Staatsblad van 19.07.2017 verscheen een kb van 13.07.2017 dat de toewijzingen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt vastlegt.

De administratie staat toe dat wanneer een belastingplichtige een beroep doet op forfaits voor het bepalen van zijn beroepskosten en de vergoedingen die hij zijn personeel of bestuurders voor de behoeften van de dienst toekent dat de bedragen die de FOD vastlegt voor de onkostenvergoedingen van zijn ambtenaren een serieuze norm is die behoudens uitzonderlijke gevallen nooit in vraag wordt gesteld.

De minister aan het hoofd van de openbare diensten wilde de verschillende koninklijke en ministeriele besluiten met betrekking tot toewijzingen en vergoedingen aan ambtenaren of een aantal categorieën daarvan in een enkel koninklijk besluit gieten dat alle bepalingen inzake toelagen en vergoedingen bijeen brengt.

We zullen hier vooral aandacht besteden aan verplaatsings- en verblijfsvergoedingen (dienstreizen) en aan telewerken.

Beginselen

Fris je loopbaangeheugen op dankzij mycareer.be

Op 29 augustus is de nieuwe onlinedienst mycareer.be van start gegaan. Die geeft je een volledig overzicht van je loopbaan.

Mycareer.be is jouw persoonlijke online loopbaanoverzicht.

Je vindt er al je vroegere en huidige jobs (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en je periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld werkloosheid).

Daarnaast toont mycareer.be het loon dat je hebt verdiend en het aantal dagen dat je hebt gewerkt.

 

Waarvoor gebruik je het?

  • Om je anciënniteit aan te tonen voor een werkgever,
  • om te kunnen inschatten of je in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen (bijvoorbeeld tijdskrediet),
    als geheugensteuntje bij het opstellen van je cv,
  • om na te kijken hoeveel je vroeger verdiende,
  • enin alle andere mogelijke situaties waarin je objectieve gegevens over je loopbaan nodig hebt.

Je kunt de gegevens uit mycareer.be heel eenvoudig naar een pdf-bestand exporteren.

Lees verder? Click hier.

BTW op de bouw van gebouwen bestemd voor verhuur: verandering vanaf 1 januari 2018

Wanneer een btw-plichtige een gebouw optrekt dat bestemd is voor verhuur kan hij de btw op de bouwkosten niet aftrekken.

De btw maakt dus deel uit van zijn investeringskosten en moet dus logischerwijze terug zijn te vinden in het bedrag van de huur aangezien de btw in de kostprijs is inbegrepen.

Met de nakende Brexit en nu heel wat grote ondernemingen Londen zullen verlaten om zich te vestigen binnen de EU wordt de problematiek van huurkantoren voor België acuut aangezien in de concurrerende landen niet iedereen de aftrek verwerpt van kosten voor de bouw van gebouwen bestemd voor verhuur.

Op dat argument baseerde de minister van Financiën zich om zijn collega's te overtuigen van het belang van de mogelijkheid voor btw-plichtigen die een nieuw gebouw optrekken bestemd voor verhuur om vanaf 1 januari 2018 de btw op de kosten van hun gebouw af te trekken.

De nieuwe fiscale maatregelen van de regering Michel

De regering Michel rondde eind juli haar begroting voor 2018 af. Ze bereikte eindelijk een akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelastingen die volgens haar budgettair neutraal is.

Wat zijn de voornaamste maatregelen?

1. De vermindering van het tarief in de vennootschapsbelasting

Het nominaal tarief van de vennootschapsbelastingen bedraagt momenteel 33 %; maar het bedraagt 24,25 % tot 25.000 euro belastbare winst als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (artikel 215 WIB 92).

Vanaf 2018 zal het tarief op de eerste schijf van 100.000 euro worden verlaagd tot 20 % voor kmo's. Het nominaal tarief zal 29 % bedragen voor 2018 en 2019 en zal vanaf 2020 worden verlaagd tot 25 %.